طراحی لندینگ پیج کمپین دوست آفتاب الارو

لندینگ پیج این کمپین با هدف فروش محصولات جدید فلوئید ضد آفتاب الارو طراحی شد.

مشتری:

برند الارو

تاریخ:

تیر و مرداد ۱۴۰۱

وب سایت:

مشاهده وب سایت الارو

نام کمپین:

با خورشید دوست شید