طراحی لندینگ پیج مسابقه سس تند برند اصالت

طراحی لندینگ پیج مسابقه سس تند اصالت

مسابقه کمپین این برند با چالش خوردن سس تند اصالت و ضبط یک کلیپ از آن توسط کابران شروع شد. لندینگ پیج این برند با هدف گرفتن لید و فروش سس های تند اصالت طراحی شد.